اخبارویژه

نام: مجید نامخانوادگی: بادامی نام پدر : نقی
محل تولد : همدان تاریخ تولد : ۸/۷/۷۴۳۷
محل شهادت : مریوان تاریخ شهادت : ۳/۷/۷۴۳۳ سن : ۷۷
شما قدر خود را بدانید چرا که تربیت شدۀ مکتب امام جعفر صادق)ع( هستید. ائمۀ اطهار
و امام زمان)عج( بر شما نظر دارند وشما،عزیزانِ درگاه حضرت حقّ تا زمانی که دستتان به
دامان اهل بیت باشد گمراهی ندارید به شرط آن که خالصانه توسل پیدا کنید.
*****
ای خدای حسین! تو را شکر میکنم که راه پرافتخار شهادت را در جلوی پای رونددگان
حق و حقیقت گذاشتی. ای حسین)ع(! دردمندم، دل شکستهام و احساس میکنم که جز
تو و راه تو دارویی دیگر برای تسکین قلب سوزانم نیسدت . ای حسد ین! مدن بدرای زندده
ماندن تالش نمیکنم. از مرگ نمیهراسم. به شهادت دل بسدته ام و از همده چیدز دسدت
شستهام ولی نمیتوانم بپذیرم ارزشهای االهی و انقالب بازیچد ۀ مندافقین و کفدار مداده
پرست شود.
خدایا! تو را شکر میکنمکه در تاریخ برایم الگوهایی قراردادی. هنگام شهادت به حسین
مینگرم. هنگام غم و درد به علدی مدی نگدرم . ید تداریخ درد و غدم و شدهادت پندتوان ۀ
فداکاریها و پایداریهای من است. حسین وار به دنبال علی مدی روم و خددای علدی و
حسین، راه را روشن خواهد کرد. میدانم که خدای علی و حسین ما را هدایت خواهدد
کرد و میدانم که خدای علی و حسین درد ما را خواهد شناخت و پیننهاد ما را اسدتقبال
خواهد کرد.
——-
نام: پرویز نام خانوادگی: بختیاری نام پدر : یداهلل
۲
محل تولد : مالیر تاریخ تولد : ۴۳/۴/۷۴۳۱
محل شهادت : مهران تاریخ شهادت : ۳/۷۱/۷۴۳۱ سن : ۷۷
ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( حتی از کودک خود مضایقه نکرد تا به بنریت ثابت
نمود که مرگ بهتر از زندگی با ننگ است. بنابراین ستمگران را در جای بننانید و خدا و
دین خدا را یاری کنید، که خداوند یاری دهندگان دین خود را دوسدت دارد . بدانیدد
اسالم دین فضیلت، ایثار و شهادت است. هیچ واهمهای نداشته باشید کده حدق بدر باطدل
پیروز است.
——-
نام:رمضان نام خانوادگی: پرچمی کامران نام پدر : مرادخان
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۷/۷/۷۴۳۷
محل شهادت: شلمچه تاریخ شهادت: ۷۳/۷۱/۷۴۳۳ سن: ۷۱
ساعتهای آخر عمر من است. اش شوق برگونههایم میچکد و هر لحظده صدحنه ای از
صحرای کربالی حسین برایم مجّسم میشود، که اهل و عیالش دور عزیز زهدرا را گرفتده
بودند. زینبوار-عزیدزان مدرا کده شدب عاشدورا یتیمدان حسدین را جمد آوری کدرد –
جم آوری کنید وآن ها را دلداری دهید. ای مادرم و ای ت ت برادرانم! بدرای مدن
هیچگونه ناراحت نباشید و مرا در این لحظۀ آخدر ببخندید . ای مدادر مهربدانم ! زحمدات
خودت را بر من حالل کن.
——
نام:علی نام خانوادگی: پرخو نام پدر : محمود
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۷/۷/۷۴۳۱
محل شهادت: پیراننهر تاریخ شهادت: ۷۳/۱/۷۴۳۱ سن: ۱۳
۳
درود بیپایان بر پدر ومادرم که به من چگونه زیستن را آموختند.سدالم بدر حسدین)ع( و
همۀ شهدا از هابیل تا شهدای کنونی که به من چگونه مردن را آموختند. همچنین سالم و
درود و صدها درود بر رهبر عزیزم که پس از آگاهیِ چگونه زیستن و چگونه مردن، مدرا
راهنمایی نمود.
——
نام: عبّاس نام خانوادگی: پورش همدانی نام پدر: حاج محّمد
محل تولد : همدان تاریخ تولد : ۷۳/۳/۷۴۴۱
محل شهادت : شیخ محّمد تاریخ شهادت : ۱۱/۱/۷۴۳۷ سن : ۴۱
فرزندان حسین)ع(! ندای » ال اری الموت اال السعاده و الحیاه م الظالمین اال برما« را سر
داده و رضای حق را با نابودی دشمنان خدا کسب کنید. فرزندان حسین! به حسین اقتدا
کنید. عاشوراییان به عاشورا اقتدا کنید. خواهران و مادران! به فاطمه و زینب اقتدا کنید.
جوانان به علیاکبر، پیرمردان به حبیب، از راه منحرف شدهها به حّر اقتدا کنید.
——
نام: علی اصغر نام خانوادگی: پولکی نام پدر: عباس علی
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۱۳/۷/۷۴۳۸
محل شهادت: سدگتوند تاریخ شهادت: ۷۳/۸/۷۴۳۱ سن: ۷۷
خدا ترس باشید. گریه کنید، نه برای شهیدان، بلکه برای اباعبداهلل که مظلومانه شهید شد
و راه را به ما ننان داد. هدف را روشن و حجّت را تمام ساخت،عزیزان نگذارید عدده ای
خون شهیدانمان را پایمال کنند.
———
نام: ابوالقاسم نام خانوادگی: ترابی نام پدر: عبدالحسین
۴
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۱/۷۳/۷۴۱۳
محل شهادت: پیراننهر تاریخ شهادت: ۷۳/۱/۷۴۳۱ سن: ۴۸
رهبران و پینوایان راستین خود را ائمۀ اطهار- سدالم اهلل علدیهم اجمعدین – قدرار دهیدد .
بدانید که آنان هادیان به حق هستند و امروز هدایت کاروان بنری در دست بدا کفایدت
امام زمان )عج( قرار گرفته تا روزی که به اذن خدا از پس پردۀ غیبت بیدرون آیدد و بده
همۀ نابسامانیها و نا برابریها پایان بخند.
—-
نام: محّمد رضا نام خانوادگی: ترکارزانفودی نام پدر : محّمد حسین
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۱/۷/۷۴۳۴ تحصیالت: پنجم ابتدایی
محل شهادت: ماووت؛ عراق تاریخ شهادت: ۴۳/۷۳/۷۴۳۳ سن: ۱۴
ای امام حسین )ع(! تو تنها با ۷۱ یار برای خدا قدم برداشتی و جانت را برای اسدالم نثدار
کردی. امّا ما بدون آن که شما را به چنم خود ببینیم به ندای )هل من ناصر ینصدرنی(تو
لبیّ گفتیم.
—-
نام: قربان علی نام خانوادگی: آقا محّمدی نام پدر : برات علی
محل تولد: همدان تاریخ تولد: ۱۱/۷۱/۷۴۳۷
محل شهادت: شلمچه تاریخ شهادت: ۷۸/۳/۷۴۳۳ سن: ۷۱
بنده بعضی مواق فکر می کنم میگویم:» خدایا! مد ا نفدس کندیدنمان را مددیون شد هدا
هستیم.« من باالی سر چند نفر بودم که شهید شدند. در لحظۀ آخر سرشان را برگرداندند
به طرف حرم حسینی و گفتند:» حسینجان! این جان ناقابل را در راه خودت بپذیر«

درباره متین سلیمانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
رفتن به نوار ابزار